Medlemsmøde om bestyrelsens forslag til Årsmøde 2020 - GymDanmark

Medlemsmøde om bestyrelsens forslag til Årsmøde 2020

I GymDanmark er dialog en vigtig del af vores demokratiske fundament, og derfor har vi tradition for at afholde Temamøde inden Årsmødet, hvor de vigtigste emner og temaer drøftes. På grund af Coronasituationen, afholdes Temamødet i år på TEAMS. På denne måde har medlemsforeningerne mulighed for at spørge ind til bestyrelsens forslag.

Virtuelt Temamøde på Teams, torsdag den 5. november kl. 19:30 – 21:30

GymDanmarks bestyrelse inviterer derfor alle medlemsforeninger til at deltage i Temamødet om bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, forud for GymDanmarks Årsmøde i november. Nedenfor finder du det Politiske Program, en uddybelse af forslagene, og de samlede vedtægter inklusiv de tilretninger, der er foretaget siden høringen.

På mødet bliver der rig mulighed for at spørge ind til forslagene, vi håber at så mange som muligt vil deltage. Læs invitationen her

Politisk Program

Overordnet ramme for GymDanmarks virke

Bestyrelsen har gennem det seneste år arbejdet med at formulere Politisk program for GymDanmark, med vigtige input fra medlemsforeninger og folkevalgte på forskellige dialogmøder. Programmet beskriver GymDanmarks vision og mission og indeholder det, vi som organisation ønsker at være, og være kendte for, hos vores medlemsforeninger og omverdenen. Programmet er retningsgivende for vores fælles udvikling af gymnastikken og gymnastikkens rolle i samfundet. Samtidig vil det være retningsgivende for den kommende strategi, som udarbejdes frem mod årsmødet 2021, hvor de konkrete indsatser beskrives.

Læs det Politiske Program her

Ny medlemsstruktur

Lav adgangsbarriere så flere vil være en del af fællesskabet, indflydelse efter tilknytning

Bestyrelsen anbefaler en ny medlemsstruktur, der i forhold til indflydelse og kontingent afspejler den tilknytning foreningerne har til forbundet. Der er politisk styrke i at være et stort medlemsforbund, og der er et stort potentiale i at sikre en medlemsstruktur, der tiltrækker og fastholder flest mulige foreninger, som medlemmer i GymDanmark.

Læs mere om ny medlemsstruktur her

Ny organisering på udvalgsniveau

Fleksibel struktur med plads til mere faglighed og flere frivillige

GymDanmark er Danmarks næststørste specialforbund, og hermed følger et stort ansvar og store krav og forventninger fra både medlemsforeninger og omverdenen. Medlemsforeningerne gav bestyrelsen et tydeligt mandat tilbage i 2016 da de udtrykte et ønske om et mere professionelt drevet forbund med krav om i højere grad at udnytte forbundets potentiale. Første fase var en ny sammensætning af bestyrelsen med afsæt i kompetencer frem for tilhørsforhold.

Anden fase blev sat i gang i vinter, da en arbejdsgruppe bestående af frivillige fra aktivitetsudvalgene, bestyrelsesmedlemmer og ansatte, begyndte en proces for at afdække hvilken fremtidig struktur der vil fungere bedst på udvalgsniveau. Med hjælp fra to DIF-konsulenter beskrev arbejdsgruppen, hvilken struktur, der bedst sikrer, at organisationen lever op til ønsket og ambitionen om en kompetent, handlingsparat og fleksibel ledelse af arbejdet i forbundets udvalg. Arbejdsgruppen udarbejdede et beslutningsgrundlag som har været fundament for bestyrelsens forslag om vedtægtsændring.

Formålet er at skabe:

  • En struktur, der består af disciplinkomiteer (nuværende udvalg) samt projekt- og arbejdsgrupper i en mere fleksibel organisering.
  • En struktur, der giver komiteer en faglig fundering i stedet for valg.
  • En struktur der giver mulighed for, at ildsjæle kan få lov at skabe gymnastikoplevelser og lave ad hoc-projekter uden at skulle bruge kræfterne i det politiske system.
  • En struktur med et tydeligere medlemsdemokrati, hvor politik hører til bestyrelsen, og faglighed hører til i udvalgene.
  • En struktur hvor frivillige i GymDanmark ikke skal bruge kræfter og energi på valgprocesser, men udpeges på baggrund af interessefelt samt på faglige- og personlige kompetencer.

Læs mere om ny organisering her

Vedtægtsrevision

Mere overskuelige og tidssvarende vedtægter

Som konsekvens af bestyrelsens to store forslag til vedtægtsændringer, nemlig ny medlemsstruktur og ny organisering på udvalgsniveau, er vedtægterne gennemskrevet. Der er naturligvis omskrevet i de paragraffer, som omhandler de to områder, men da der er mange afledte konsekvenser, fx dagsorden til årsmøde, aktivitetsudvalg og valg, har der været behov for at lave en reel gennemskrivning af hele vedtægtssættet.

Læs mere om vedtægtsrevisionen her

Se det samlede vedtægtsforslag her

Tilmelding til Temamødet

5. november på Teams

Alt om Årsmøde 2020

Læs mere