Samling for seniorherrelandsholdet - GymDanmark

Samling for seniorherrelandsholdet

29 jul - 30 jul 2022
Arrangør TeamGym
Sted Gyngemosehallen
Adresse Gyngemosehallen, Gyngemose Parkvej 28A, 2860 Søborg
Kontakt Ole Holmskov
Email ohh@gymdanmark.dk