Samling for seniorherrelandsholdet - GymDanmark

Samling for seniorherrelandsholdet

13 aug - 14 aug 2022
Arrangør TeamGym
Sted Vesterlund Efterskole
Adresse Vesterlund Efterskole, Vesterlundvej 33, 7323 Give
Kontakt Ole Holmskov
Email ohh@gymdanmark.dk