Samling for seniordamelandsholdet - GymDanmark

Samling for seniordamelandsholdet

16 jul - 17 jul 2022
Arrangør TeamGym
Sted Gyngemosehallen
Adresse Gyngemosehallen, Gyngemose Parkvej 28A, 2860 Søborg
Kontakt Ole Holmskov
Email ohh@gymdanmark.dk