Persondatapolitik - GymDanmark

Persondatapolitik

Den 25. maj 2018 trådte nye regler i kraft om persondataforordningen som betyder, at der stilles nye krav til blandt andet specialeforbundene og idrætsforeningernes behandling og opbevaring af persondata. Læs her hvordan GymDanmark lever op til forordningen.

 

INDHOLD

 1. Persondatapolitik for GymDanmark.dk
 2. GymDanmarks dataansvar
 3. Kontaktoplysninger på dataansvarlig
 4. Behandling af personoplysninger
 5. Indsamling af oplysninger
 6. Formål og behandlinger af personoplysninger
 7. Samtykke
 8. Videregivelse af persondata til andre
 9. Opbevaring og sletning af data
 10. Dine rettigheder
 11. Revidering af persondatapolitik

 

1. Persondatapolitik for GymDanmark.dk og GymTranet.dk

Ved benyttelse af www.gymdanmark.dk, samt tidsbegrænsede eventsider tilhørende GymDanmark,  og kampagner på vores sociale medier accepterer du, at GymDanmark behandler dine personoplysninger i henhold til gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger og denne Persondatapolitik. GymDanmarks ansatte har adgang til de oplysninger der registreres om dig.

Du kan i dette dokument læse GymDanmarks Persondatapolitik. Hvis ikke du kan acceptere denne, bedes du undlade at benytte de ovenfor nævnte hjemmesider.


 

2. GymDanmarks dataansvar

GymDanmark behandler personoplysninger i forbindelse med vores virke som specialforbund under DIF, og hovedorganisation for vores medlemsforeninger. Vi har vedtaget denne persondatapolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en lovmæssig, fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.


 

3. Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

GymDanmark (Danmarks Gymnastik Forbund) er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Kontaktoplysninger:

 •       Ansvarshavende: Ditte Okholm-Naut
 •       Kontaktpersoner: Trine Merete Hagemann  og Carsten Nyborg Andersen
 •       Adresse: Brøndby Stadion 20, Idrættens Hus, 2605 Brøndby
 •       CVR: 20196818
 •       Telefonnr.: 4326 2601
 •       Mail: info@gymdanmark.dk
 •       Websites: www.gymdanmark.dk

 

4. Behandling af personoplysninger

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser. I det omfang vi behandler medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Personoplysninger i forbindelse med administration af GymDanmark arrangementer (konkurrencer, kurser, events og lign.), herunder nødvendige oplysninger i forbindelse med licenser og lign.
 • Kommunikation om vores aktiviteter, produkter og events (Nyhedsbrev som altid kan frameldes)
 • Personoplysninger i forbindelse med administration af alle persongrupper
 • Håndtering af foreningens medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til Årsmøder og lign.
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Brug af situationsbilleder taget ved GymDanmark arrangementer, der afbilder en konkret aktivitet eller situation.
 • Videregivelse af medlemsoplysninger til DIF
 • Ved medlemskab af GymDanmark, kan foreningen via ’Tast selv’ registrere foreningens ledere og trænere (formand og kassere obligatoriske) for at modtage målrettet kommunikation om GymDanmarks tilbud og serviceydelser, herunder partneres tilbud.
 • Medlemsregistrering og kilde til ’Find din forening’ på gymdanmark.dk
 • Af praktiske og administrative hensyn, kan vi opbevare almindelige medlemsoplysninger i en periode efter udmeldelse af udvalg/sektion/forening.
 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene, opbevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.

Se hvordan vi opbevarer, behandler og administrerer data


 

5. Indsamling af oplysninger

I langt de fleste tilfælde får vi oplysningerne fra dig, når du foretager tilmelding på gymdanmark.dk/gymtranet.dk, via kampagner på sociale medier, eller indgår i et tillidshverv (frivillig i udvalg/sektion, træner/leder i forbundet o.lign.) I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

 • Offentlige myndigheder, f.eks. i forbindelse med udbetaling af løn
 • Idrættens hovedorganisationer, f.eks. oplysninger om kursus/uddannelsesdeltagelse. Det kan være organisationer som DIF, Team Danmark og internationale forbund som FIG og UEG.

 

6. Formål og behandling af personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

GymDanmark registrerer og opbevarer data efter lovkrav, for at kunne opfylde vores formål om at tilbyde og udbyde administration af medlemsservices (fx uddannelser, rådgivning, årsmøder), konkurrencer og opvisninger (fx licenser, deltagerlister og resultater). Læs mere under punkt 4.


 

7. Samtykke

Oftest vil GymDanmarks behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet under punkt 4.

Foto
Gymnastik og fitness er visuel sport, og derfor er brug af foto er en stor og vigtig del af GymDanmarks kommunikation. Billederne anvendes primært i redaktionelle sammenhæng. Billederne kan også anvendes af vores samarbejdspartnere til egne kanaler.

Samtykke indhentes ikke ved brug af billeder taget ved GymDanmarks arrangementer og aktiviteter, når disse alene anvendes redaktionelt, eller som en del af kampagner for nyhedsbreve eller kampagner på sociale medier.

Hvis du ikke ønsker dine billeder på GymDanmarks kanaler i forbindelse med ovenstående, kan du ikke deltage i vores aktiviteter.

GymDanmark anvender billeder på følgende kanaler og til følgende formål:

 • Redaktionelt indhold til vores websites. gymdanmark.dk og gymtranet.dk, samt eventuelle eventsites
 • GymDanmark Social: Facebook, Instagram, Snapchat, Linkedin og Youtube*
 • Nyhedsbreve (herunder fx GymNyt, foreningsmails o.lign.)
 • Pressemeddelelser, lokale og landsdækkende medier
 • Bannere, Roll-ups og reklamestandere, opstillet ved GymDanmark arrangementer
 • Markedsføringsmaterialer som fx: flyers, plakater, programmer, nyhedsbreve, foreningsudsendelser, oplæg, mødematerialer, powerpoints o.lign.
 • Annoncer i lokale medier

*Når foto/video anvendes på sociale medier, kan GymDanmark ikke gøres ansvarlige for eventuel viderebringelse eller deling af billeder/video.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked herom.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge under 18 år, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 18 år.


 

8. Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med konkurrencer og internationale events, sker der videregivelse af oplysninger om deltagere og resultater til den lokale arrangør og til resultatformidlingsbehandlere. Se mere under punkt 4.

Vi videregiver alene data til samarbejdspartnere med hvem, der er indgået databehandleraftaler med. I 2018 er det:

 • Wheeler Web Design
 • HostNordic
 • Microsoft (office 365) / Dynamics 365
 • Cenvation
 • MailChimp
 • DIF

I forbindelse med resultatformidling, videregives navn, klub og resultat til udbydere af resultatformidlingssystemet. I 2018 er det:

 • Wheeler Web Design
 • SportEventSystems
 • GymScore
 • SportTech

 

9. Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

GymDanmark har forskellige behandlingsformål for registrering og opbevaring af personoplysninger.

Se hvordan vi opbevarer, behandler og administrerer data


 

10. Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 •       Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 •       Retten til indsigt i egne personoplysninger
 •       Retten til berigtigelse
 •       Retten til sletning
 •       Retten til begrænsning af behandling
 •       Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 •       Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelses tilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.


 

11. Revidering af persondatapolitikken 

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne persondatapolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen nederst på siden her, blive ændret. Den til enhver tid gældende persondatapolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.


 

Senest opdateret 10. juli 2023

Love og regler

Læs mere

Forretningsbetingelser

Læs mere