Vedtægter 2020 - GymDanmark

Vedtægter 2020

VEDTÆGTSFORSLAG 2020

Download samlet pdf af vedtægterne

BASISINFORMATIONER

§ 1 Navn og tilhørsforhold

 • Stk. 1 Forbundets navn er Danmarks Gymnastik Forbund, kaldenavn GymDanmark.
 • Stk. 2 Forbundet er medlem af Danmarks Idrætsforbund (DIF), Federation Internationale de Gymnastique (FIG), European Gymnastics (UEG), International Federation of Aesthetic Group Gymnastics (IFAGG), International Jump Rope Union (IRJU) og European Rope Skipping Federation (ERSO).
 • Stk. 3 Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at forbundet er medlem af andre idrætsspecifikke organisationer.

§ 2 Formål og opgaver

 • Stk. 1 GymDanmarks formål er at bevare, styrke og udvikle gymnastik, herunder fitness, på såvel nationalt som internationalt plan.
 • Stk. 2 GymDanmarks medlemmer skal gennem trænings-, opvisnings- og konkurrencegymnastik søge at opfylde ethvert behov for at dyrke gymnastik og derved kunne bidrage til den enkelte deltagers fysiske, psykiske og sociale trivsel.

§ 3 Hjemsted

 • Stk. 1 GymDanmarks hjemsted er Brøndby Kommune.

§ 4 Medlemskab

 • Stk. 1 Enhver forening, hjemhørende i Danmark, der tilbyder én eller flere af forbundets aktiviteter, kan søge optagelse som medlem af GymDanmark.
  GymDanmark kan desuden optage efterskoler og højskoler som medlem, hvis de opfylder § 2. Skoler optages på baggrund af skolens vedtægter, og skolens bestyrelse tegner skolen i forhold til GymDanmark.

Associerede medlemmer

 • Stk. 2 GymDanmark kan optage associerede medlemmer og forbund, herunder, institutioner, grupperinger og virksomheder, der ikke umiddelbart kan betragtes som egnede for normal foreningsdannelse, men som ønsker at gøre brug af et eller flere målrettede GymDanmark produkter.
  De nærmere regler for rettigheder for associerede medlemmer fastsættes i forbindelse med optagelsen, men i alle tilfælde har associerede medlemmer forpligtelser som medlemsforeninger, dog uden stemmeret på Årsmødet.
 • Stk. 3 Bestyrelsen kan beslutte at udbyde individuelle medlemskaber af GymDanmark.

ORGANISATION

§ 5 Repræsentantskabet

 • Stk. 1 Repræsentantskabet (Årsmødet) er GymDanmarks højeste myndighed, der vælger bestyrelsen og beslutter GymDanmarks overordnede politiske og strategiske retning, samt budget for kommende periode.
 • Stk. 2 Repræsentantskabet består af:

a) Én repræsentant fra hver af medlemsforeningerne (én stemme på Årsmødet).
b) Yderligere én repræsentant fra hver medlemsforening, som har betalt kontingent for minimum én af GymDanmarks discipliner (medlemsforeningen får maximalt yderligere én stemme på Årsmødet).
c) Bestyrelsen (uden stemmeret på Årsmødet).

§ 6 Ordensudvalget

 • Stk. 1 GymDanmarks ordensudvalg behandler sager vedrørende medlemsforeninger og disses ledere, trænere og gymnaster. Bestyrelsens afgørelse af tvistigheder og udelukkelser kan forelægges GymDanmarks Ordensudvalg.
 • Stk. 2 Ordensudvalgets opgave er at være appelinstans for sager afgjort af bestyrelsen, herunder usportslig eller usømmelig adfærd i forbindelse med forbundets arrangementer eller i relation til forbundet, overtrædelse af forbundets fælles konkurrencereglement, samt DIFs, Team Danmarks og Anti Doping Danmarks love.
 • Stk. 3 Ordensudvalget består af fem medlemmer, der vælges på det ordinære Årsmøde. Ved et medlems afgang mellem Årsmøderne vil posten forblive vakant frem til førstkommende Årsmøde.
 • Stk. 4 Ordensudvalget vælger selv sin formand, der så vidt muligt skal være jurist. Ordensudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.
 • Stk. 5 Anmodning om behandling af en sag til Ordensudvalget skal ske skriftligt og senest to uger efter parternes modtagelse af bestyrelsens afgørelse. Samtidig med anmodning om behandling af enhver sag, indbetales et gebyr på 1.500.- kr. Beløbet tilbagebetales, såfremt Ordensudvalgets sagsbehandling afgøres til fordel for den ankende part.
 • Stk. 6 Ordensudvalget kan under behandlingen af en udelukkelsessag træffe afgørelse om ophævelse af udelukkelsen, indtil udvalget endeligt har taget stilling til den pågældende sag.

§ 7 Bestyrelsen

 • Stk. 1 Bestyrelsen består af syv medlemmer: Forbundsformand, næstformand og 5 bestyrelsesmedlemmer.
 • Stk. 2 Bestyrelsens opgaver:

a) Leder GymDanmark i alle anliggender, herunder politisk, strategisk og økonomisk.
b) Er ansvarlig for gennemførelsen af Årsmødets beslutninger.
c) Bestyrelsen deltager i, og kan fremsætte forslag til, Årsmødet.
d) Er ansvarlig for GymDanmarks økonomi og administration.
e) GymDanmarks bestyrelse udarbejder budgetforslag.
f) Ansætter og afskediger direktør.
g) Træffer afgørelse i alle foreliggende sager.
h) Kan nedsætte og afvikle frivillige grupper til varetagelse af specifikke områder, herunder disciplinkomiteer, projekt- og arbejdsgrupper.
i) Kan fastsætte krav om licens for deltagelse i GymDanmarks aktiviteter
j) Kan træffe beslutning om hel eller delvis udelukkelse af medlemmer, individer m.m. der ikke overholder GymDanmarks love, reglementer eller øvrige bestemmelser, eller i øvrigt optræder obstruerende eller usportsligt.

 • Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 • Stk. 4 Forbundsformanden og næstformanden udgør sammen med GymDanmarks direktør, den daglige ledelse af GymDanmark.
 • Stk. 5 Til at bistå bestyrelsen og ledelsen, samt til at varetage GymDanmarks virksomhed, er der etableret et forbundskontor under ledelse af direktøren.

§ 8 Organisering af frivillige

 • Stk. 1 Bestyrelsen kan nedsætte frivillige grupper til varetagelse af specifikke områder af tidsbegrænset eller længerevarende karakter, fx disciplinkomiteer, projekt- og arbejdsgrupper. Bestyrelsen kan ligeledes afvikle de frivillige grupper.
 • Stk. 2 Frivillige i GymDanmark refererer til bestyrelsen, eller hvem denne måtte bemyndige hertil.
 • Stk. 3 Frivillige grupper er underlagt bestyrelsens politiske, strategiske og økonomiske beslutninger.
 • Stk. 4 Frivillige i GymDanmark er forpligtede til at følge forbundets bestemmelser, beslutninger og love, herunder de økonomiske- og administrative retningslinjer.

§ 9 Økonomi

 • Stk. 1 GymDanmarks regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
 • Stk. 2 GymDanmark er en del af den fælles revisionsordning under Danmarks Idrætsforbund.
 • Stk. 3 Repræsentantskabet fastsætter medlems- og disciplinkontingenter for førstkommende 1. august – 31. juli på Årsmødet.
 • Stk. 4 Foruden årlige kontingenter til GymDanmark fastsat af repræsentantskabet, kan opkræves betaling for personlige licenser og arrangementsbestemte gebyrer fastsat af bestyrelsen.

Tegningsret

 • Stk. 5 GymDanmark tegnes af forbundsformanden, i dennes fravær af næstformanden, i forening med GymDanmarks direktør eller i forening med mindst to øvrige medlemmer af bestyrelsen.
 • Stk. 6 Køb, salg og pantsætning af fast ejendom, samt optagelse af lån og kreditter, kan kun ske efter forudgående vedtagelse i bestyrelsen. GymDanmark tegnes i denne forbindelse af forbundsformanden, i dennes fravær næstformanden, samt minimum tre bestyrelsesmedlemmer.

ÅRSMØDE

§ 10 Ordinært Årsmøde

 • Stk. 1 Det ordinære Årsmøde afholdes i perioden 1. oktober til 30. november. På det ordinære Årsmøde meddeles tidspunktet for næste års ordinære Årsmøde.
 • Stk. 2 Udover repræsentantskabet har medlemmer af GymDanmarks frivillige grupper, Ordensudvalget, revisorer, æresmedlemmer og inviterede gæster adgang til Årsmødet med taleret.
 • Stk. 3 I august måned skal oplysninger om tid og sted for Årsmødet meddeles på GymDanmarks hjemmeside. Samtidig hermed offentliggøres en liste over, hvilke kandidater der er på valg, samt hvilke der ønsker genvalg.
 • Stk. 4 Repræsentantskabet skal indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel med udsendelse af dagsorden, samt oplysning om tid og sted. Ligeledes offentliggøres i samme forbindelse beretning, det reviderede regnskab, budget for det kommende år, eventuelle indkomne forslag, samt kandidatoversigt til valg.
 • Stk. 5 Hvis repræsentantskabet ønsker redegørelse om specifikke poster i regnskabet på bogføringsniveau, skal disse spørgsmål varsles til GymDanmarks forbundskontor senest 5 dage før Årsmødet.
 • Stk. 6 Dagsordenen, hvis endelige udformning bestemmes af bestyrelsen, skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Forbundsformanden aflægger beretning
4. Ordensudvalget aflægger beretning
5. Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
6. Bestyrelsen fremlægger langsigtet målsætning
7. Godkendelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingentsatser
8. Behandling af indkomne forslag
9. Valg til bestyrelse
a. Forbundsformand (lige år)
b. Næstformand (ulige år)
c. 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
d. 3 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
10. Valg af Ordensudvalget
a. 3 medlemmer (lige år)
b. 2 medlemmer (ulige år)
11. Eventuelt

 • Stk. 7 Forslag, som ønskes forelagt og behandlet på det ordinære Årsmøde under pkt. 8, skal være GymDanmarks forbundskontor i hænde senest den 15. september.

Valg

 • Stk. 8 For at opnå valgbarhed til GymDanmarks bestyrelse eller ordensudvalg, skal man have meldt sit kandidatur til den eller de poster, man stiller op til senest d. 15. september.
 • Stk. 9

Valg til Bestyrelsen:

a. Forbundsformanden vælges i lige år for en 2-årig periode
b. Næstformanden vælges i ulige år for 2-årig periode
c. To bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år for en 2-årige periode
d. Tre bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år for en 2-årig periode

Valg til Ordensudvalget:

a. Tre medlemmer (2-årig periode i lige år)
b. To medlemmer (2-årig periode i ulige år)

 • Stk. 10 Hvis der mangler kandidater til en ledig post efter den 15. september, kan nye kandidaturer til den pågældende post meddeles frem til valget på Årsmødet.
 • Stk. 11 Ved en eller flere ledige pladser vil den eller de kandidater, der har meldt deres kandidatur senest 15. september, være valgt uden afstemning.
 • Stk. 12 Ved forbundsformandens afgang mellem to Årsmøder konstitueres næstformanden frem til førstkommende Årsmøde
 • Stk. 13 Ved næstformandens afgang mellem to Årsmøder konstituerer bestyrelsen sig selv frem til førstkommende Årsmøde.
 • Stk. 14 Ved et bestyrelsesmedlems afgang mellem to Årsmøder vil pladsen forblive vakant frem til førstkommende Årsmøde. Ved tre eller flere bestyrelsesmedlemmers afgang mellem Årsmøderne indkaldes til ekstraordinært Årsmøde.

Stemmeafgivelse

 • Stk. 15 Stemmeafgivningen kan kun udøves personligt, og en person kan kun afgive stemme på vegne af ét af de i § 5 stk. 2 nævnte medlemmer af repræsentantskabet, dog kan medlemmer, nævnt under § 5 stk. 2, udelukkende afgive stemme for egne manglende repræsentanter.
 • Stk. 16 Alle stemmesedler udleveres til foreningens formand. Såfremt formanden ikke møder, kan denne skriftligt meddele en af foreningens medlemmer som stedfortræder.
 • Stk. 17 For at afgive stemme til Årsmødet skal stemmeafgiveren være tilknyttet en medlemsforening, som har betalt kontingent til forbundet senest 15. september i indeværende år.
 • Stk. 18 Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, bortset fra beslutninger, jf. § 6.Stemmeafgivningen skal ske skriftligt, hvis mindst fem repræsentanter ytrer ønske herom.
 • Stk. 19 Repræsentantskabet er altid beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte repræsentanter.
 • Stk. 20 Gyldigheden af Årsmødets referat bekræftes ved dirigentens underskrift.

§ 11 Ekstraordinært Årsmøde

 • Stk. 1 Ekstraordinært Årsmøde kan indkaldes af bestyrelsen.
 • Stk. 2 Ekstraordinært Årsmøde skal indkaldes, hvis mindst 1/5 af medlemmer af repræsentantskabet, som nævnt under § 5 stk. 2 skriftligt og med angivelse af motiveret dagsorden, kræver det.
 • Stk. 3 Ekstraordinært Årsmøde skal afholdes senest 6 uger efter, at kravet om mødet er rejst, og indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

§ 12 RETNINGSLINJER FOR MEDLEMSKAB

Forpligtigelser

 • Stk. 1 Som medlemsforening forpligter man sig til at overholde GymDanmarks vedtægter, reglementer og bestemmelser, samt DIFs, Team Danmarks og Anti Doping Danmarks love.
 • Stk. 2 Medlemsforeninger yder GymDanmark bistand til gennemførelse af foreliggende opgaver.
 • Stk. 3 Som medlemsforening forpligter man sig til at indberette medlemstal til det Centrale Forenings Register (”CFR”) ud fra gældende retningslinjer for samme.
 • Stk. 4 Medlemmerne betaler et årligt kontingent til GymDanmark. Kontingentet består af et medlemskontingent og eventuelle aktivitetskontingenter. Forfaldsdato er 15. september.

Indmeldelser

 • Stk. 5 Anmodning om optagelse indsendes til GymDanmarks forbundskontor, der behandler ansøgningen.
 • Stk. 6 GymDanmarks medlemmers medlemstal opgøres på baggrund af medlemmernes CFR-indberetning året forinden. Medlemstallet sker på baggrund af medlemstallet ved optagelse.
 • Stk. 7 Medlemskontingentet og aktivitetskontingenter fastsættes for førstkommende 1. august – 31. juli på Årsmødet.
 • Stk. 8 Ny optagne foreninger betaler kontingentet fra optagelsestidspunktet og til den efterfølgende 31. juli. Dette kontingent betales senest 14 dage efter optagelsen.

Udmeldelse

 • Stk. 9 Udmeldelse kan kun ske med mindst 1 måneds varsel til den 31. juli og skal ske pr. mail til GymDanmarks forbundskontor.
 • Stk. 10 Er ét eller flere kontingenter, trods skriftlig påmindelse, ikke indbetalt inden 1. januar, kan det pågældende medlem udelukkes og ikke optages på ny, før restancen er betalt.

ANDET

§ 13 Æresbevisninger

 • Stk. 1 Bestyrelsen kan udnævne personer til æresmedlem. Æresmedlemmer har fri adgang til alle stævner, konkurrencer og aktiviteter under GymDanmark.
 • Stk. 2 Bestyrelsen kan i overensstemmelse med de gældende bestemmelser tildele Nachtegall-fortjenstmedalje og GymDanmarks ærestegn.
 • Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter statuetten for æresbevisninger.

§ 14 Vedtægtsændringer

 • Stk. 1 Ændringer i nærværende vedtægter kan ske på et Årsmøde med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 15 Opløsning

 • Stk. 1 GymDanmark kan ikke opløses, så længe mindst 5 medlemmer ønsker GymDanmarks beståen.
 • Stk. 2 I tilfælde af opløsning overgår formuen til Danmarks Idrætsforbund til fremme af den frivillige gymnastik i Danmark.